Biuletyn Informacji Publicznej - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
http://ssp2tczew.biposwiata.pl

13 marca 2012 13:12

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

w Tczewie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

GŁÓWNY  KSIĘGOWY

 

Wymiar etatu: 1 (pełny etat)

 

  1. 1.               Wymagania niezbędne:

- spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Z 2009r  Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późniejszymi zmianami)

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

- brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;

- ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia    zawodowe oraz 3 lata pracy w księgowości, lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej oraz  4 lata pracy w księgowości;

- nieposzlakowana opinia

 

  1. 2.               Wymagania dodatkowe:

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku.

- znajomość uregulowań  prawnych z zakresu: finansów publicznych i rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

- znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

- znajomość przepisów ZUS,

- obsługa komputera w zakresie MS Office, Word ,Excel, programu księgowego,

- odpowiedzialność, odporność na stres, uprzejmość, umiejętność planowania  pracy, sumienność i rzetelność, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

  1. 3.               Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

- realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,

- odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

- odpowiedzialność za przestrzeganie  dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,

- nadzór faktur wystawionych w szkole, faktur i rachunków wystawionych przez inne podmioty i osoby fizyczne,

- bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont,

- sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,

- planowanie wydatków i dochodów budżetowych,

- rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS,

- sporządzanie wraz z dyrektorem szkoły planów rzeczowo-finansowych,

- stosowanie zasad i przepisów określonych w ustawach o zamówieniach publicznych, o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów    dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

4. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny.

- życiorys (CV) – opatrzony klauzurą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

- dokumenty potwierdzające wykształcenie – kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń o ukończonych kursach,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie świadectw pracy,

- oświadczenie kandydata o niekaralności.

 

5. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, ul. Gdańska 2 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub pocztą na adres Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Gdańska 2 z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w terminie do dnia 27 marca 2012r.

Decyduje data wpływu dokumentów, a nie data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do S.S.P. Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SSP 2 z OI w Tczewie (http://ssp2tczew.bipoświata.pl)  oraz na tablicy informacyjnej w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie.

Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Z kandydatem, który zostanie wyłoniony w drodze naboru zostanie zawarta umowa na okres próbny, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

                                                                      Dyrektor

                              Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

                                                                     w Tczewie

 

                                                              mgr Jarosław Bartoszewski