Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Przetargi zobacz archiwum »

28 listopada 2008 09:36

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu osobowego (mikrobusu)

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę  samochodu osobowego (mikrobusu)

 do przewozu osób niepełnosprawnych

 

 

Numer ogłoszenia: 1/2008r; data zamieszczenia 28.11.2008r

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres: Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie     

      83-110 Tczew, ul. Gdańska 2, woj. pomorskie, tel. 058 7772888, fax 058 7772981

      Adres strony  internetowej zamawiającego: www.ssp2.tczew.pl

I.2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: dostawa samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem             zamówienia    jest dostawa samochodu osobowego zwanego dalej mikrobusem             wyposażonego w podjazd  dostosowujący podjazd do  przewozu osób niepełnosprawnych,   który w wersji podstawowej jest samochodem 9-cio miejscowym,  wg poniższej        specyfikacji:

           Typ nadwozia 1, ilość miejsc siedzących- 8 + 1, 2. długość pojazdu – minimum 4700 mm,                   3.wysokość pojazdu  - minimum 2100 mm, 4. szerokość bez  lusterek – minimum 1800 mm,           5. wysokość podłogi od podłoża – maksimum 550 mm, 6. szyby boczne w II i III rzędzie          siedzeń , 7. II i III rząd siedzeń z regulacją  kąta pochylenia oparcia i pasami             bezpieczeństwa dwupunktowymi, 8. podsufitka nadwozia materiałowa,

           9. boczki i słupki obite materiałem, 10. przystosowanie do przewozu 1 osoby             niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim po wymontowaniu środkowego siedzenia z III        rzędu siedzeń, 11. tylne najazdy, 12. kolor nadwozia w kolorze dowolnym, poza kolorem

            białym,13. drzwi: a/ przeszklone drzwi tylne dwuskrzydłowe, b/ drzwi boczne przesuwane

            z prawej strony oszklone szerokości minimum 1000 mm, 14.silnik o minimalnej pojemności

            i mocy 1,90 Td i 90 KM, diesel, 15. bezpieczeństwo a/ poduszka powietrzna – minimum dla

            kierowcy, b/ ABS, 15. zabezpieczenia: a/ immobilizer, b/ alarm, c/ centralny zamek

            zintegrowany z autoalarmem, d/ blokada skrzyni biegów, 16. skrzynia biegów: a/ manualna,

            b/ ilość biegów – 5, 17. kierownica – wspomaganie układu kierowniczego, 18. wyposażenie:

            a/ radioodtwarzacz z anteną + minimum 4 głośniki, b/ klimatyzacja, c/ podłoga z gumową

            wykładziną antypoślizgową, d/ regulacja zasięgu reflektorów, e/ obrotomierz, f/ lusterka

            zewnętrzne regulowane od wewnątrz, g/ koło zapasowe, h/ komplet opon zimowych,

            i/ zegar analogowy lub cyfrowy, j/ komplet dywaników samochodowych,

            18. gwarancja minimalna: a/ min. 24 miesiące na mechanikę, b/ min. 36 miesięcy na             powłokę lakierniczą, c/ min. 72 miesiące na perforację blach, 19. wymagania dodatkowe:

            a/ rok produkcji 2008, b/ dopuszczenie do ruchu (świadectwo homologacji/

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:           

        zakończenie: 30.01.2009r

 

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

            Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny             spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają         następujące warunki: 1.1. Warunki 1.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się     Wykonawcy, którzy: 1.1.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej       działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

            1.1.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem             technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 1.1.1.3. znajdują się w         sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

            1.1.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 1.2. Opis    oceny warunków: 1.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego     zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt.1.1. Spełniają łącznie wszyscy         Wykonawcy. 1.2.2.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie          dokonana na żądanych w przedmiotowym postępowaniu oświadczeń lub dokumentów wg

            formuły spełnia- nie spełnia.

 

            Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

            potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

            1.1. Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć:

            1.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt    ustawy Pzp – zał. Nr 1 do oferty, 1.1.3. wypełniony formularz cenowy – zał. Nr 2 do             oferty. 1.1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do        ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru       lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, z datą wystawienia  nie wcześniej niż         6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 1.1.5. Pełnomocnictwo do     reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik, tj. dokument stwierdzający ustanowienie

            pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo             reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  i zawarcia umowy powinno być   dołączone do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, np. z     odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności    gospodarczej, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom       Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis) 1.2.Jezeli Wykonawca ma          siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast        dokumentów, o których mowa w pkt.1.1.4. Składa odpowiedni dokument lub dokumenty,     wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające          odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości. 1.3. Jeżeli w kraju      pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce           zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1.2. zastępuje się je     dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem   sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

            odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce             zamieszkania.1.4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

            1.4.1.   Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do             reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie             zamówienia. 1.4.2. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt.1.1.1, 1.1.2, 1.1.5      powinny być złożone przez każdy podmiot. 1.5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż przez Zamawiającego (np. materiały reklamowe) dokumenty takie nie będą     oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.       1.6. Zakres i forma ww. dokumentów musi być zgodna z Rozporządzeniem Prezesa Rady    Ministrów z dnia 19.05.2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać        zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.        Nr 87, poz. 605 z późn. zmianami Dz.U. Z 2008r Nr 188 poz. 1155).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków      zamówienia: www.superszkolna.pl/ssp2tczew , dział: przetargi

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie przy ul. Gdańskiej 2 – sekretariat.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  lub ofert:

            do 16.12.2008r godz. 10.00

            miejsce: Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie

            83-110 Tczew , ul. Gdańska 2 - sekretariat

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego upływu terminu składania ofert).

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2008
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Gajkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2008 06:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Bartoszewski
Ilość wyświetleń: 1956
02 grudnia 2008 04:36 (Jarosław Bartoszewski) - Dodanie załącznika.
28 listopada 2008 09:40 (Jarosław Bartoszewski) - Dodanie załącznika.
28 listopada 2008 09:40 (Jarosław Bartoszewski) - Dodanie załącznika.
Realizacja: Superszkolna.pl