Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Przetargi zobacz archiwum »

08 stycznia 2009 14:21

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty i o zawarciu umowy

Tczew, dnia 16 grudnia 2008 roku

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznycj: tak, numer ogłoszenia  BZP 340037-2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

Działając na podstawie art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z dnia 29 listopada 2008r poz. 1655) uprzejmie informuję, iż w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „”Dostawę samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych” dla potrzeb Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 2 dokonano wyboru najjkorzystniejszej oferty, którą złożył Wykonawca;

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„ZDUNEK” Spółka z o.o.

80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45

Wymieniony wyżej wykonawca złożył ofertę przetargową w zakresie dostawy samochodu objętej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego cena 96.900,00 zł. brutto

100% punktów za kryterium – cena oferowa , spełnia wymogi formalne określone w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie

 

/-/ Jarosław Baroszewski

 

 

 

                                                                                   Tczew, dnia 29.12.2008r

 

 

INFORMACJA

o zawarciu umowy w postępowaniu przetargowym na

DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO (MIKROBUSU) DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia z BZP: 340037-2008,.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1)NAZWA I ADRES: Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2  z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Gdańska 2, tel. 058-77 728 88,

fax 058 77 729 81

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorzadowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego: dostawa samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla dwóch osób przewożonych na wózkach inwalidzkich, wg zestawienia minimalnych granicznych parametrów jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca zamówienia i części:    79.426,23 PLN.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

            Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

            Eurpejskiej: nie

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) Data udzielenia zamówienia: 16.12.2008r

V.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

        ZAMÓWIENIA :

            Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZDUNEK” Spółka z o.o.

            80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE  PODLEGAJĄCYCH

        ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYZSZA CENĄ (bez VAT)

        Cena wybranej oferty: 79.426,23 

        Waluta: PLN.

        Jedyna oferta w postępowaniu.

        Oferta spełniła wszystkie wymogi Zamawiającego okreslone w specyfikacji istotnych

        warunków zamówienia.

 

 

 

 

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddz. Integrac. w Tczewie

 

                                   /-/ Jarosław Bartoszewski

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2008
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Gajkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2009 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Bartoszewski
Ilość wyświetleń: 1762
08 stycznia 2009 14:21 (Jarosław Bartoszewski) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl