Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Program wychowawczy szkoły zobacz archiwum »

29 listopada 2016 08:38

Program Wychowawczy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Program wychowawczy

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie

Bardziej być...”

 

 

 

Podstawy prawne:

 • Konstytucja RP

 • Ustawa o Systemie Oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

 • Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ.U z 2009r. Nr 4 poz.19)

 

 

 

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby poprzez wszystko co ma , co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem to znaczy, ażeby równieżumiał bardziej być nie tylko z drugim człowiekiem, ale i dla drugich.’’

Jan Paweł II 1980 r.

UNESCO

 

 

 

Wstęp

 

Program wychowawczy w naszej szkole ukierunkowany jest na wychowanie młodego człowieka, który będzie w stanie wziąćna siebie odpowiedzialność za swojąprzyszłość i rozwijaćtalenty dla dobra innych. Działania wychowawcze wynikają z pracy edukacyjnej każdego nauczyciela. Zajęcia szkolne w ramach pracy wychowawczo - dydaktycznej mają na celu przygotowanie uczniów do samodzielnej oceny zjawisk społecznych i kulturalnych.

Współpracując z rodzicami będziemy propagować nasze działania wychowawcze,

systemy wartości i style wychowywania. Ze swej strony równieżjesteśmy otwarci na wszelkie propozycje wypływające ze strony rodziców. Wymianie informacji dotyczących dzieci i pracy szkoły służyć będą systematyczne spotkania z rodzicami oraz e-dziennik.

Ważne w procesie wychowania jest przekonanie uczniów o wartości życia i powszechnym prawie do życia. Będziemy otwarci na problemy ludzi niepełnosprawnych, uczniom, którzy borykają się z problemami zapewnimy pomoc w ich rozwiązywaniu.

 

 

 

Misja szkoły

 

Szkoła jest przyjazna uczniowi i dobrze przygotowuje go do dalszego

etapu kształcenia.

 

Misją naszej szkoły jest praca opierająca się na takich wartościach, jak mądrość, uczciwość, tolerancjai odpowiedni rozwój fizyczny.

Mądrośćrozumiemy jako zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę możliwości uczniów. Uczciwośćrozumiemy jako obiektywne traktowanie uczniów, rodziców i nauczycieli, wzajemne niepodważanie autorytetu. Nasze kontakty interpersonalne oparte są na szczerości, otwartości i zrozumieniu.

Tolerancję rozumiemy jako szacunek, wsparcie i akceptację drugiego człowieka niezależnie od rasy, wyznania i stanu zdrowia.

 

 

Wizja szkoły

 

Uczniowie zaangażowani, dbający o wizerunek szkoły.

Nauczyciele to dobrzy fachowcy w swojej dziedzinie.

Rodzice współpracujący z nauczycielami, rozumiejący

potrzeby szkoły.

Nowoczesna baza dostosowana do potrzeb placówki.

 

 

Zapewnimy uczniom dobre warunki lokalowe (czytelnia, biblioteka,

odpowiednie sale lekcyjne, świetlica, stołówka, sala gimnastyczna, boiska,

plac zabaw, sala zabaw, sala komputerowa, podjazd i winda dla niepełnosprawnych).

 

Umożliwimy uczniom zdobywanie wiedzy w sposób możliwie jak

najbardziej atrakcyjny poprzez:

- wykształconych i dobrze przygotowanych nauczycieli

- sposoby nauczania dostosowane do możliwości uczniów

- dbanie o wszechstronny rozwój fizyczny naszych wychowanków

- dostęp do Internetu i nowoczesnych środków multimedialnych

 

Główne cele i zadania wychowawcze szkoły

 

Wychowanie człowieka tolerancyjnego i odpowiedzialnego za swoją przyszłość, rozwijającego talenty dla dobra innych.

 

Wszyscy pracownicy naszej szkoły będą starali się zapewnićspójność działań szkoły i rodziny.

 • Wspólnie będziemy zachęcaćdzieci do aktywności, utrzymania porządku, uwrażliwiać na dobro i zło.

 • Będziemy kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne życie, zdrowie, ciało i sprawność fizyczną.

 • Będziemy rozwijać zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem oraz wyrabiać poczucie odpowiedzialności za środowisko, a także postawę szacunku dla zwierząt i przyrody.

 • Będziemy wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

 • Jako szkoła sportowa będziemy propagować wzorzec dobrego sportowca i ucznia. Dużą wagę przywiązujemy do profilaktyki zdrowotnej zapewniając dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny. W trakcie zajęć treningowych będziemy uczyć umiejętności współdziałania w zespole i wspierać dzieci w dążeniu do bycia coraz lepszym i sprawniejszym.

 • Podczas realizacji wyżej wymienionych zadań dzieci wzmocnią odporność na stres i nauczą się, jak radzić sobie w sytuacji porażki lub zwycięstwa.

 • Szczególny nacisk będziemy kłaść na wychowanie do życia w rodzinie, na właściwe współżycie w środowisku szkolnym i umiejętność znalezienia się naszych wychowanków w życiu społecznym. Służyć temu będzie współdziałanie dzieci na różnym poziomie rozwoju.

 

 

Wizja absolwenta

 

Będziemy dążyć do tego, aby młody człowiek po cyklu kształcenia w naszej szkole:

 

 • był przygotowany do wyboru drogi dalszej edukacji zgodnie ze swoim systemem wartości

 • potrafił korzystać z różnych źródeł wiedzy

 • wierzył w swoje możliwości

 • umiał współpracować w grupie

 • był tolerancyjny

 • był wrażliwy na potrzeby ludzi i środowiska naturalnego

 • dostrzegał problemy i zagrożenia ekologiczne

 • szanował polskie dziedzictwo kulturowe oraz był otwarty na europejskie i światowe wartości kultury

 • posługiwał się językiem angielskim lub niemieckim na poziomie A2

 

Tradycje i obrzędowość

 

Poprzez uczestniczenie w uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście będziemy przygotowywać dzieci do korzystania z dóbr kultury i wdrażać do aktywnego udziału w jej tworzeniu. Wycieczki do teatru, do opery, zwiedzanie muzeów będą sprzyjać poznawaniu kultury i historii naszego regionu i państwa. W oparciu o sylwetki poznanych poprzez literaturę i historię osobowości młody człowiek będzie rozwijał w sobie otwartość na potrzeby innych i chęć niesienia im pomocy. Mobilizując dzieci i młodzieżdo pracy w samorządzie szkolnym będziemy

przygotowywać ich do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

 

Program imprez szkolnych

 

 

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 • Sprzątanie Świata

 • Ślubowanie klas I

 • Dzień Języków Obcych

 • Inauguracja roku sportowego klas I-III i IV-VI

 • Święto Odzyskania Niepodległości

 • Zabawa andrzejkowa

 • Turniej Klas Integracyjnych

 • Dzień Edukacji Narodowej

 • Święto Niepodległości

 • Zabawa karnawałowa

 • Jasełka szkolne

 • Wigilie klasowe

 • Pasowanie na czytelnika

 • Spotkanie z kolędą – przegląd kolęd i pastorałek

 • poczta walentynkowa

 • Uroczyste rozdanie stypendiów za wyniki w nauce i sporcie (listopad i kwiecień)

 • Dzień Otwarty Szkoły

 • Dzień Ziemi

 • Akademia z okazji Konstytucji 3 Maja

 • Dzień Integracji

 • Dzień Dziecka

 • Dzień Uprzejmości

 • Bal szóstoklasisty

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

Cele operacyjne

 

 • są szczegółowo określone w planach pracy wychowawców klas.

 

 

 

 

 

 

 

Plan działań wychowawczych

 

 

Plany pracy wychowawców klas I-III

 

 

Cel operacyjny

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Uczeń jest tolerancyjny wobec innych

Zwracanie uwagi na ten aspekt podczas codziennych zajęć edukacyjnych

Uczestnictwo w Dniu Integracji, Dniu Języków Obcych

 

wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

Uczeń rozwija swoje zainteresowania i talenty

- prezentowanie talentów uczniów w przedstawieniach teatralnych, występach artystycznych, apelach

-wyjścia do teatru, kina, na wystawy

-udział w uczniów w kołach zainteresowań

wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

Uczeń jest odpowiedzialny za swoje czyny

-kontrakt między uczniami a wychowawcą, zapoznanie uczniów z zasadami zachowania w szkole, klasie i miejscach publicznych

- spisanie zasad klasowych i ich konsekwentne egzekwowanie

 

wychowawcy

Uczeń ma pozytywny obraz samego siebie, zna swoje mocne i słabe strony oraz jest świadomy swoich praw i obowiązków

-stosowanie pozytywnych wzmocnień na forum klasy

-scenariusze zajęć edukacyjnych na temat Konwencji Praw Dziecka

-Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

-uświadomienie uczniom, że mają nie tylko prawa, ale i obowiązki

Wychowawcy

terapeuci

Dziecko potrafi utrzymać porządek

-konkurs na kreatywne wykorzystanie opakowań po mleczku

-dbanie o porządek w klasie (ławka), szkole i na jej terenie

- zwracanie uwagi na prawidłowe wypełnianie obowiązków dyżurnych

- konkurs „Wzorowy dyżurny”

wychowawcy

Dziecko jest wrażliwena dobro i

zło

- uczenie empatii i wrażliwości na przeżycia innych

- poruszanie tego tematu na bieżąco w miarę potrzeb

wychowawcy

Uczeń potrafi dbać o własne życie, zdrowie, ciało i sprawność fizyczną

- udział w zawodach sportowych

- zachęcanie dzieci do zdobywania kart pływackich

- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na drogach, udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez Straż Miejską i Policję

- udział w programie „szklanka mleka” oraz „owoce i warzywa”(prowadzenie zajęć w oparciu o przygotowane scenariusze)

- zwrócenie uwagi na prawidłową postawę ciała uczniów podczas pracy na lekcji

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu

- wycieczki, wędrówki i rajdy rowerowe oraz udział w miejskich imprezach sportowych

 

 

nauczyciele w-f,

wychowawcy, trenerzy

 

 

 

 

 

 

Uczeń jest ciekawy otaczającego go świata, jego różnorodności, bogactwa i piękna, szanuje zwierzęta i przyrodę

- akcja „Sprzątanie świata”

- lekcje uwrażliwiające uczniów na niezaśmiecanie naszej planety, zbiórkę surowców wtórnych, oszczędzanie wody i energii i segregację śmieci

- tworzenie map, plakatów dotyczących ochrony środowiska i ekologii

- zbiórka żywności dla zwierząt leśnych oraz „Azylu dla bezdomnych zwierząt” w Tczewie

- wycieczki i spacery uwrażliwiające uczniów na przyrodę i otaczający ich świat

- prezentacje multimedialne, filmy DVD

wychowawcy

Uczeń jest czujnywobec zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

- poruszanie tematyki związanej z uzależnieniami od nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających

- przedstawienia i pogadanki profilaktyczne

- rozmowy dotyczące radzenia sobie w sytuacji zastraszania i mobbingu

- stworzenie mapy przyjaciół dzieci

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, pedagog szkolny, psycholog

Uczeń umiewspółdziałać w zespole

- różnorodne formy pracy na lekcji, stwarzające możliwość wzajemnej współpracy

- gry zespołowe w ramach zajęć sportowych

- zajęcia edukacyjne przygotowujące uczniów do wspólnego działania w grupie

Wychowawcy, nauczyciele w-f, trenerzy, nauczyciele przedmiotu

Uczeń jest odpornyna stres i wie, jak radzić sobie w sytuacji porażki lub zwycięstwa.

- zajęcia edukacyjne uczące rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z niepowodzeniem

- uczestnictwo w zajęciach „Spójrz inaczej”, „Magiczne kryształy”

- techniki rozładowywania napięć

- propagowanie zasady fair play na zajęciach sportowych i podczas zawodów

Wychowawcy, trenerzy, nauczyciele w-f, nauczyciele prowadzący warsztaty

Uczeń jest przygotowany do życia w rodzinie

- programy profilaktyczne

- obchodzenie urodzin uczniów

- zachęcanie do pomocy w wykonywaniu obowiązków domowych, pomocy dziadkom i babciom

- zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce „Ja i moja rodzina”

wychowawcy

Uczeń umie odnaleźć się w środowisku szkolnym oraz życiu społecznym.

- zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, środowiska

- uczestnictwo w imprezach szkolnych i akcjach charytatywnych

wychowawcy

Uczeń jest świadomy polskiej tradycji i kultury

- uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i uroczystościach związanych z polskimi tradycjami

- realizowanie tematyki dotyczącej polskiej kultury i tradycji

wychowawcy

Uczeń jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury

- lekcje edukacyjne na temat państw Unii Europejskiej, ukazywanie odmienności kulturowej

- udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych o tematyce europejskiej

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plany pracy wychowawców klas IV-VI

 

 

Cel operacyjny

Sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Uczeń jest tolerancyjny wobec innych

-lekcje wychowawcze i przedmiotowe

-Uczestnictwo w Dniu Integracji, -Dniu Języków Obcych

 

Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

Uczeń rozwija swoje zainteresowania i talenty

-lekcje wychowawcze i przedmiotowe, prezentowanie talentów uczniów w przedstawieniach teatralnych, występach artystycznych, apelach

-wyjścia do teatru, kina, na wystawy

-uczestnictwow uczniów w kołach zainteresowań

Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

Uczeń jest odpowiedzialny za swoje czyny

-lekcje wychowawcze i przedmiotowe

-kontrakt między uczniami a wychowawcą, zapoznanie uczniów w zasadami zachowania w szkole

-uświadomienie uczniom pozytywnych i negatywnych konsekwencji ich zachowania

Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

Uczeń ma pozytywny obraz samego siebie, zna swoje mocne i słabe strony oraz jest świadomy swoich praw i obowiązków

-lekcje wychowawcze i przedmiotowe

-scenariusze godzin wychowawczych na temat praw dziecka

-Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

-uświadomienie uczniom, że mają nie tylko prawa, ale i obowiązki

Wychowawcy,

nauczyciele terapeuci

Dziecko potrafi utrzymać porządek

-konkurs na kreatywne wykorzystanie opakowań po mleczku

-dbanie o porządek w klasie (ławka), szkole i na jej terenie

Wychowawcy,

nauczyciel przyrody

Dziecko jest wrażliwena dobro i

zło

- uczenie empatii i wrażliwości na przeżycia innych

- lekcje wychowawcze i przedmiotowe

Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

Uczeń potrafi dbać o własne życie, zdrowie, ciało i sprawność fizyczną

- udział w zawodach sportowych

- zachęcanie dzieci do zdobywania karty rowerowej i pływackiej

- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na drogach

- udział w programie „szklanka mleka”

- zwrócenie uwagi na prawidłową postawę uczniów podczas pracy na lekcji

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu

- wycieczki, wędrówki i rajdy rowerowe oraz udział w miejskich imprezach sportowych

nauczyciele w-f, trenerzy i wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

Uczeń jest ciekawy otaczającego go świata, jego różnorodności, bogactwa i piękna, szanuje zwierzęta i przyrodę

- akcja „Sprzątanie świata”

- lekcje wychowawcze uwrażliwiające uczniów na niezaśmiecanie naszej planety, zbiórkę surowców wtórnych, oszczędzanie wody i energii i segregację śmieci

- zbiórka żywności dla zwierząt leśnych oraz „Azylu dla bezdomnych zwierząt” w Tczewie

wychowawcy,

nauczyciel przyrody, nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń jest czujnywobec zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

- realizacja tematyki związanej z uzależnieniami od nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających podczas godzin wychowawczych

- lekcje wychowawcze dotyczące radzenia sobie w sytuacji zastraszania i mobbingu

Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

 

 

Uczeń umiewspółdziałać w zespole

- różnorodne formy pracy na lekcji, stwarzające możliwość wzajemnej współpracy

- gry zespołowe w ramach zajęć sportowych

- godziny wychowawcze przygotowujące uczniów do wspólnego działania w grupie

 

Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

 

Uczeń jest odpornyna stres i wie, jak radzić sobie w sytuacji porażki lub zwycięstwa.

- godziny wychowawcze uczące rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z niepowodzeniem

- propagowanie zasady fair play na zajęciach sportowych i podczas zawodów

Wychowawcy,

nauczyciele wf

Uczeń jest przygotowany do życia w rodzinie

- uczestnictwo w WDŻWR

- godziny wychowawcze poświęcone tematyce „Ja i moja rodzina”

Wychowawcy,

nauczyciel wdżwr

Uczeń umie odnaleźć się w środowisku szkolnym oraz życiu społecznym.

- zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, środowiska

- uczestnictwo w imprezach szkolnych i akcjach charytatywnych

Pedagog

Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

Uczeń jest świadomy polskiej tradycji i kultury

- uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i uroczystościach związanych z polskimi tradycjami

- realizowanie tematyki dotyczącej polskiej kultury i tradycji na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych

Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

Uczeń jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury

- lekcje wychowawcze i przedmiotowe na temat państw Unii Europejskiej, ukazywanie odmienności kulturowej

- udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych o tematyce europejskiej

 

Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

Uczeń zna strategie uczenia się

- dzielenie się z uczniami wiedzą na temat sposobów efektywnego uczenia się – na lekcjach wychowawczych i i na innych przedmiotach

Wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów

Data wytworzenia dokumentu: 01.09.2016
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2016 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Siadak
Ilość wyświetleń: 82
29 listopada 2016 08:38 (Roman Siadak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl