Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Program profilaktyczny zobacz archiwum »

29 listopada 2016 08:42

Program profilaktyczny Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkolny Program Profilaktyczny

Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2

z Oddziałami Integracyjnymi

w Tczewie

 

 

 

 

Ogólne cele programu:

 

  1. . Dbanie o wszechstronny rozwój uczniów.

  2. . Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego.

  3. . Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia.

  4. . Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

  5. . Przeciwdziałanie przemocy i agresji.

  6. . Ograniczenie zjawiska zagrożenia uzależnieniami.


 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMINY

ODPOWIEDZIALNI

1.Profilaktyka dydaktyczno – wychowawcza.

- Diagnozowanie uczniów z trudnościami w nauce
i zachowaniu.

- Zapewnienie uczniom możliwości uczestniczenia
w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. specjalistycznych, terapeutycznych, rewalidacyjnych
w zależności od potrzeb.

- Stwarzanie możliwości rozwoju i wyrównywania
szans na zajęciach pozalekcyjnych w zależności
od zainteresowań ucznia.cały rok

 

cały rok

 

 

 

cały rok

pedagog, psycholog, PPP


pedagog, koordynator terapii, dyrekcja

 

 

nauczyciele, dyrekcja

2. Przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

- Realizowanie tematyki godzin wychowawczych.

- Realizowanie tematyki na zajęciach wychowania
do życia w rodzinie.

- Realizowanie programów profilaktycznych “Spójrz Inaczej”.

- Uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych, spotkania integracyjne.

- Organizowanie okolicznościowych uroczystości szkolnych (Dzień Integracji, Dzień Otwarty).

- Organizowanie zbiórek i akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących.

w/g planu

w/g planu

 

w/g planu

 

zgodnie
z harmonogramem

w/g planu

 

zgodnie
z harmonogramem

wychowawcy

nauczyciel wychowania do życia
w rodzinie

realizatorzy programów

wychowawcy, nauczyciele, rodzice


wyznaczeni nauczyciele

 

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, rodzice

3. Promowanie sportu
i zdrowego stylu życia.

- Prowadzenie klas sportowych, mobilizowanie uczniów do trenowania wybranych dyscyplin.

- Organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych, zawodów, konkursów.

- Zapobieganie wadom postawy, dbanie o właściwy dobór mebli w salach.

- Popularyzowanie akcji i dni poświęconych tematyce zdrowotnej.

- Propagowanie zdrowego żywienia, dożywianie w stołówce szkolnej, akcje “Szklanka mleka i “Owoce
w szkole”.

cały rok

 

w/g planu

 

w miarę potrzeb


w/g planu

 

cały rok

trenerzy, nauczyciele w-f

 

trenerzy, nauczyciele w-f

 

dyrekcja

 

wychowawcy, nauczyciele, pielęgniarka, pedagog,
rodzice, intendentka, pedagog, MOPS, GOPS

4.Przeciwdziałanie przemocy
i agresji.

- Przeprowadzenie diagnozy nasilenia i przejawów zjawiska w szkole.

- Organizowanie spotkania z przedstawicielem Policji

- Branie udziału w regionalnych i ogólnopolskich akcjach na rzecz ograniczenia agresji i przemocy.

- Prowadzenie rozmów profilaktyczne z uczniami
i rodzicami.

- Organizowanie spotkań zespołów interdyscyplinarnych,

- Współpraca z placówkami zajmującymi się
problemami dzieci.

IX

 

w miarę potrzeb

zgodnie
z harmonogramem

w miarę potrzeb


w miarę potrzeb

 

w miarę potrzeb

wychowawcy, pedagog

 

pedagog, policja

wychowawcy, pedagog

 

wychowawcy, pedagog, psycholog, rodzice

wychowawcy, pedagog, psycholog, policja, kurator, MOPS, PPP

pedagog, kuratorzy, sąd, policja, MOPS, PPP

5.Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym
z niewłaściwego użytkowania mediów i internetu.

- Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych.

- Organizowanie spektakli profilaktycznych.

- Realizowanie zajęć profilaktycznych “Magiczne Kryształy”.

- Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami
i rodzicami.

zgodnie z planem

X, XI, IV

zgodnie z planem


w miarę potrzeb

wychowawcy

pedagog

realizatorzy

 

wychowawcy, pedagog, psycholog

6. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły
i poza nią.

- Monitorowanie osób wchodzących do szkoły.

- Dyżurowanie w czasie przerw na korytarzach,
w szatniach, kontrolowanie zachowań uczniów
w toaletach,

- Organizowanie prelekcji dotyczących bezpiecznych zabaw w czasie ferii I wakacji.

- Organizowanie spotkań na temat bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach.

cały rok

 

cały rok

 

I, V

 

zgodnie z planem

pracownicy obsługi

 

nauczyciele dyżurni

 

wychowawcy, pedagog, przedstawiciel Straży Miejskiej

wychowawcy, pedagog, przedstawiciel Straży Miejskiej, Policji

7. Utrwalanie nawyków bezpiecznego zachowania się
w drodze do szkoły.

- Realizowanie tematyki bezpieczeństwa na drodze na zajęciach.

- Prowadzenie szkolenia na kartę rowerową.

- Organizowanie prelekcji “Bezpieczna droga do szkoły”.


zgodnie z planem


zgodnie z planem

IX

wychowawcy, nauczyciele

 

nauczyciel zajęć technicznych

pedagog, przedstawiciel Policji

8. Profilaktyka uzależnieniom.

- Diagnozowanie skali zjawiska w szkole.

takich jak alkohol, narkotyki, nikotyna, dopalacze.

- Realizowanie tematyki profilaktyki na godzinach wychowawczych
- Realizowanie programów edukacyjno – profilaktycznych: “Cukierki”, “Spójrz inaczej”,
“Domowi detektywi”.

- Organizowanie spektakli profilaktycznych.

- Organizowanie międzyszkolnego konkursu “Sport ucieczką od nałogów”.

 

X


zgodnie z planem

 

w/g harmonogramuX, XI, IV
XI, V

 

wychowawcy, pedagog


wychowawcy


realizatorzy STiPS “Przemiana”pedagog, UM

wychowawcy, pedagog


9. Wspieranie uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

- Dofinansowywanie zakupu podręczników.

- Wypłacanie stypendium w ramach programu wyrównywania szans.

- Dożywianie uczniów w stołówce szkolnej.

IX

XI, XII,
III- VI

cały rok

administracja szkolna

administracja szkolna

 

intendentka, pedagog, MOPS, GOPS

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2016 08:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Roman Siadak
Ilość wyświetleń: 45
29 listopada 2016 08:43 (Roman Siadak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2016 08:42 (Roman Siadak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl